talkenglish
Sự tương đồng
 
Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rằng despite và in spite of có thể thay thế cho nhau trong hầu hết các trường hợp mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu.
 
Sự khác biệt nhỏ
 
Tuy nhiên, đôi khi chúng cũng có sự khác biệt nhỏ trong cách sử dụng:
 
Despite thường đứng trước một danh từ hoặc cụm danh từ:
Despite the heavy rain, we still went out for a walk. (Mặc dù trời mưa to, chúng tôi vẫn đi bộ ra ngoài.)
 
In spite of thường đi trước một cụm từ giới từ hoặc mệnh đề:
In spite of being tired, she finished her homework. (Mặc dù mệt mỏi, cô ấy vẫn hoàn thành bài tập về nhà.)
 
Cấu trúc câu với Despite
Cấu trúc câu với despite như sau:
 
Despite + danh từ/cụm danh từ, câu chính
 
Ví dụ với Despite
 
Despite her fear of heights, she climbed the mountain. (Mặc dù sợ độ cao, cô ấy vẫn trèo lên ngọn núi.)
Despite the bad weather, the concert was a success. (Mặc dù thời tiết xấu, buổi hòa nhạc vẫn thành công.)
Despite his lack of experience, he got the job. (Mặc dù thiếu kinh nghiệm, anh ấy vẫn được nhận vào làm việc.)
Sử dụng Despite trong câu phủ định
 
Trong câu phủ định, despite thường đứng trước mệnh đề phủ định.
 
Despite working hard, he didn’t pass the exam. (Mặc dù đã làm việc chăm chỉ, anh ấy vẫn không đỗ kỳ thi.)
Despite trying her best, she couldn’t solve the problem. (Mặc dù đã cố hết sức, cô ấy vẫn không thể giải quyết được vấn đề.)
 
Cấu trúc câu với In spite of
Cấu trúc câu với in spite of như sau:
 
In spite of + cụm từ giới từ/mệnh đề, câu chính
 
Ví dụ với In spite of
 
In spite of being in debt, she managed to buy a new car. (Mặc dù nợ nần, cô ấy vẫn trang trải được để mua một chiếc xe mới.)
In spite of his age, he is still very active. (Mặc dù đã lớn tuổi, ông vẫn rất năng động.)
In spite of the rain, we decided to go for a picnic. (Mặc dù trời mưa, chúng tôi vẫn quyết định đi dã ngoại.)
Sử dụng In spite of trong câu phủ định
 
Trong câu phủ định, in spite of thường đứng trước mệnh đề phủ định.
 
In spite of trying hard, he couldn’t lose weight. (Mặc dù đã cố gắng, anh ấy vẫn không thể giảm cân.)
In spite of studying late into the night, she didn’t do well on the test. (Mặc dù đã học bài đến tận khuya, cô ấy vẫn không làm tốt trong kỳ thi.)
 
2. Cách chuyển đổi câu từ cấu trúc Despite/ In spite of sang Although
Đầu tiên, bạn cần nắm được nguyên tắc chung khi chuyển đổi câu giữa cấu trúc despite và cấu trúc although như sau:
 
Although/ though + mệnh đề => Despite/ In spite of + cụm danh từ/ V-ing
 
Chủ ngữ là danh từ + be + tính từ
Công thức: Although + S +V
 
=> Despite/ In spite of + a/an/the + adj + N
 
=> Đem tính từ đặt trước danh từ và lược bỏ động từ to be.
 
Chủ ngữ của 2 mệnh đề đều giống nhau
Trong trường hợp chủ ngữ của 2 mệnh đề giống nhau, khi chuyển về cấu trúc Despite, bỏ chủ ngữ và thêm “ing” vào động từ.
 
Chủ ngữ là đại từ + be + tính từ
Để chuyển đổi câu từ cấu trúc Although sang cấu trúc Despite khi chủ ngữ là đại từ + be + tính từ, ta đổi tính từ thành danh từ và lược bỏ động từ to be.
 
3. Chuỗi bài tập thực hành sử dụng cấu trúc Despite và In spite of
Bài Tập 1: Hoàn thành câu với “Despite” hoặc “In spite of”
_____ the traffic, they arrived at the airport on time.
He managed to finish the project _____ being ill for a week.
_____ his fear of heights, he climbed to the top of the mountain.
She continued to pursue her dreams _____ facing numerous obstacles.
_____ the noise, she fell asleep quickly.
 
Bài Tập 2: Chuyển đổi cấu trúc câu từ “Although” sang “Despite” hoặc “In spite of”.
 
Although it was raining heavily, they went for a walk in the park.
Although she had little experience, she got the job.
Although he was tired, he stayed up late to finish his homework.
 
Bài Tập 3: Tạo câu mới sử dụng “Despite” hoặc “In spite of”.
He was afraid of spiders. (Câu gốc)
She had little money. (Câu gốc)
It was cold outside. (Câu gốc)
 
Đáp Án
Bài Tập 1:
 
Despite
Despite
Despite
Despite
In spite of
 
Bài Tập 2:
 
Despite the heavy rain, they went for a walk in the park.
Despite her lack of experience, she got the job.
Despite being tired, he stayed up late to finish his homework.
 
Bài Tập 3:
 
Despite his fear of spiders, he entered the dark basement.
In spite of having little money, she managed to travel around the world.
Despite the cold outside, they decided to have a picnic in the park.
 
Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng despite và in spite of cũng như cấu trúc câu với những liên từ này. Chúng ta đã thấy rằng despite và in spite of có chức năng tương đương và thường được sử dụng để diễn tả sự đối lập giữa hai mệnh đề. Mặc dù có sự khác biệt nhỏ trong cách sử dụng, nhưng chúng vẫn có thể thay thế cho nhau trong hầu hết các trường hợp.
talkenglish

TIN TỨC LIÊN QUAN

Làm thế nào để Nghe tốt tiếng Anh

Khi bạn nói chuyện với người khác — bằng tiếng Anh hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác — hãy đảm bảo rằng cuộc trò ...

Các cách sử dụng từ "Even" trong tiếng Anh

"Even" là một từ khá mơ hồ. Ban đầu, nó dường như rất đơn giản, nhưng nếu bạn nhìn kỹ hơn, bạn sẽ nhận ra rằng...

Những từ tiếng Anh dài nhất, chúng có nghĩa như thế nào?

Một số từ tiếng Anh dài nhất thường là các từ hình thành từ việc kết hợp nhiều tiền tố, hậu tố và đuôi. Dư...